^Back To Top
  
  
  

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Drodzy Rodzice !

Od 1 września Wasze pociechy wracają do przedszkola, niektóre po bardzo długiej przerwie. Musieliśmy dostosować funkcjonowanie przedszkola do reżimu sanitarnego, który wymusza na nas pewne decyzje i zachowania. Prosimy państwa o ścisłą współpracę oraz czytanie na bieżąco informacji, zamieszczanych na stronie przedszkola oraz Waszych stronach facebookowych, ponieważ to będzie na razie główna forma naszej komunikacji z Państwem.Podejmowane przez nas działania mają na celu zminimalizowanie możliwości zakażenia się koronawirusem na terenie przedszkola. W związku z tym przedstawiamy poniżej nowe zasady według których, będziemy pracować przez najbliższy czas.

 1. Przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do godz. 17.00
 2. Przyprowadzanie dzieci między godz. 6.00 a 8.30., odbiór między godz. 14.00 a 17.00. Późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest możliwe, po uprzedniej informacji telefonicznej.
 3. Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez oznak chorobowych takich jak: gorączka, kaszel, katar, zmęczenie, ból gardła, ból mięśni ,ból głowy, biegunka, zapalenia spojówek, utrata węchu lub smaku, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.
 4. Przed wyjściem do przedszkola prosimy o zmierzenie temperatury i nie podawanie żadnych leków zbijających gorączkę .
 5. W trakcie pobytu w przedszkolu, dziecku będzie mierzona temperatura.Przy kilkakrotnym wskazaniu temperatury 37,5 st. C będziemy od razu kontaktować się z Państwem w celu odebrania dziecka z placówki. Rolą rodziców/opiekunów będzie sprawdzenie powodu wskazania podwyższonej temperatury oraz podanie informacji zwrotnej do przedszkola. Niezbędne jest więc przekazywanie bieżących informacji n/t stanu zdrowia dziecka, w tym o przyczynach nieobecności związanych z chorobą.
 6. Niezbędna jest aktualizacja numerów Państwa telefonów w przypadku ich zmiany. Przedszkole musi posiadać minimum dwa aktualne numery kontaktowe. Jeśli uległy zmianie lub chcecie Państwo podać kolejny – prosimy o ich telefoniczne zgłoszenie.
 7. Wejście i wyjście na teren przedszkola jest oznaczone tabliczkami na bramkach wejściowych- wejście bramka od ul. Grzybowej od strony poczty , wyjście bramka od ul. Robotniczej.
 8. Do budynku przedszkola wchodzą same dzieci bez rodziców, żegnamy się z dzieckiem przed wskazanym wejściem i oddajemy dziecko Pani dyżurującej przy drzwiach.
 9. Są trzy wejścia na teren budynku i przez każde z nich wchodzą wyznaczone grupy. Wejściemgłównym do przedszkola czyli nr 1 wchodządzieci z grupy II, V i VI, wejściem nr 2 czerwone drzwi wchodzą dzieci z grupy I, VII , VIII i IX, wejściem nr 3 od strony ogrodu przedszkolnego wchodzą dzieci z grupy III i IV od godziny 7.00. Dzieci z grupy III i IV do godziny 7.00 wchodzą wejściem nr 1.
 10. Odbiór dzieci z przedszkola: wejście nr 1 grupa :II, III, IV, V i VI, wejście nr 2 grupa: I, VII, VIII i IX.Po godzinie 16.00 dzieci są odbieranie wyjściem głównym czyli nr 1.
 11. Rodzice dzieci wchodzących i wychodzących wejściem nr 1 odbijają breloczki obecności .
 12. W szatni dzieci ubierają się i rozbierają same przy pomocy pań z grup – prośba do rodziców - usprawnić te czynności .
 13. Do przedszkola nie przynosimy żadnych zabawek , przytulanek, jedzenia ani picia.
 14. Dzieci przychodzą do przedszkola codziennie w czystych, wyprasowanych ubraniach ,a w szafce w worku proszę zostawić komplet czystych ubrań na zmianę.
 15. Kapcie podpisane na zewnątrz podeszwy w widocznym miejscu , łatwo wsuwane na nogi.
 16. Dzieci z grup I, II, III i IV mają odpoczynek poobiedni w godz. 12.00 -14.00 na leżaczkach w swojej sali. We wrześniu prosimy nie przynosić piżamek.
 17. Jeżeli dziecko będzie odbierać inna osoba niż rodzic, konieczne będzie wypełnienie upoważnienia dla danej osoby.
 18. Na terenie przedszkola obowiązuje zakrywanie ust i nosa, oraz zachowanie dystansu społecznego, zwłaszcza podczas przyprowadzania i odbioru dzieci.
 19. Osobisty kontakt z nauczycielem będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu i wyznaczeniu terminu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 20. Kontakt z przedszkolem telefoniczny w godzinach pracy sekretariatu pon.8.00-16.00, wt. śr. pt. 7.00-15.00, czw. 7.30.-15.30, pod numerem 91 317 69 82 lub 509 600 599, lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Drodzy Rodzice / Drogi Rodzicu/ Drodzy Opiekunowie/ Drogi Opiekunie

Ze względu na ogłoszoną Pandemię COVID-19 w naszym kraju oraz wprowadzony rygor sanitarny i organizacyjny jesteście Państwo zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niżej ustalonych zasad:

USTALENIA WSTĘPNE:

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z obowiązkami na nich ciążącymi .
 2. Znając zagrożenie, jakie niesie z sobą koronawirus rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do placówki na własną odpowiedzialność.
 3. Do placówki będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe. Jakikolwiek objaw chorobowy będzie natychmiast zgłaszany rodzicom/opiekunom z prośbą o pilne zabranie dziecka z placówki.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do przekazania natychmiastowej informacji placówce o ewentualnym pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka lub któregoś z członków rodziny, w sposób bezwzględny w przypadku objawów COVID – 19.
 5. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Sanepidu oraz dyrektora przedszkola o stwierdzonym zachorowaniu na COVID – 19 dziecka lub któregoś z członków rodziny, z którym dziecko miało kontakt.
 6. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do powiadomienia placówki o przejściu na kwarantannę któregoś z członków rodziny, w tym i dziecka.
 7. Absolutnie zabrania się posyłania dziecka do przedszkola w przypadku, gdy jego członek rodziny lub znajomi, z którymi miało kontakt, przebywają na kwarantannie lub w izolacji
 8. W przedszkolu kilkakrotnie w ciągu dnia będzie dzieciom mierzona temperatura. Jeśli wskazanie na termometrze będzie stanem podgorączkowym lub gorączką – dziecko nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki. Powinno pozostać w domu do ustąpienia wszelkich objawów chorobowych.
 9. W sytuacji nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą rodzic zobligowany jest do poinformowania placówki o planowanym powrocie dziecka do przedszkola.
 10. Na rodzicach/opiekunach ciąży obowiązek przekazywania aktualnego numeru telefonu, lub telefonów, co zagwarantuje placówce skuteczny, szybki kontakt w sytuacji zauważenia pogorszenia się stanu zdrowia ich dziecka.
 11. Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z placówką – podane w deklaracji telefony muszą być w zasięgu rodzica/opiekuna i ustawicznie monitorowane.
 12. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem wzywane są służby medyczne.
 13. Jeśli pracownicy przedszkola stwierdzą jakiekolwiek objawy chorobowe u dziecka zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci w oczekiwaniu na pilne przybycie rodzica/prawnego opiekuna lub osoby wskazanej przez rodzica do odbioru dziecka z placówki.
 14. Rodzice/opiekunowie na terenie placówki mają obowiązek zachowywać się zgodnie z niżej obowiązującymi ustaleniami.
 15. Do przedszkola dziecko przyprowadza i odbiera zdrowy rodzic/osoba przez rodzica/osoba przez niego upoważniona.
 16. Rodzica/ upoważnioną osobę zobowiązuje się do stosowania procedur obowiązujących w przedszkolu

  

PRZYPROWADZANIE DZIECKA:

 1. Do przedszkola przyprowadzane i odbierane są dzieci wyłącznie przez osoby zdrowe.
 2. Dziecko powinno mieć na sobie świeżo założoną odzież, codziennie praną, prasowaną w temperaturze min. 60 stopni i zmienianą każdego dnia przed przyjściem do placówki.
 3. Rodzic doprowadza dziecko do drzwi wejściowych przydzielonych dla danej grupy (nie wchodzi do przedszkola).
 4. Rodzic cały czas pozostaje w maseczce.
 5. Po dojściu do drzwi, rodzic dzwoni i wraz z dzieckiem czeka na otworzenie drzwi przez pracownika przedszkola.
 6. W razie większej liczby rodziców czekających na oddanie dziecka, rodzice zobowiązani są do zachowania odpowiednich odległości między sobą (min 1,5 m).
 7. Pracownik pomaga rozebrać się dziecku i odprowadza je do sali zabaw;
 8. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 8:30. Po wyznaczonej godzinie placówka będzie zamykana dla rodziców i osób trzecich do godz. 14:00.

 

ODBIERANIE DZIECKA:

 1. Dzieci odbierane są z przedszkola od godziny 14:00 do 17.00.
 2. Dziecko będzie wydawane rodzicowi/opiekunowi we wcześniejszych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica tego faktu.
 3. Rodzic chcący odebrać dziecko podchodzi do drzwi wejściowych i dzwoni dzwonkiem (nie wchodzi do przedszkola);
 4. Pracownik po stwierdzeniu po kogo rodzic przyszedł, woła dziecko przez domofon.
 5. Po zejściu dziecka do szatni, pracownik pomaga dziecku się ubrać i oddaje rodzicowi czekającemu na dziecko przy drzwiach.
 6. W razie większej liczby rodziców czekających na odebranie dziecka, rodzice zobowiązani są do zachowania odpowiednich odległości między sobą;
 7. Po odebraniu dziecka, rodzic wraz z dzieckiem zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
 8. Niedopuszczalne jest korzystanie z placu zabaw przez odebrane dziecko, jego rodzeństwo lub inne osoby

 

USTALENIA KOŃCOWE

 

 1. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się telefonicznie Tel. 91 317 69 82, 509 600 599 lub na grupachfacebookowych.
 2. Kontakt rodzica z dyrektorem przedszkola odbywa się telefonicznie: 91 317 69 82, 509 600 599 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Kontakt rodzica z sekretariatem przedszkola odbywa się telefonicznie: 91 317 69 82, 509 600 599 lub mailowo: rodziceTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa pracowników i dzieci, rodzice lub opiekunowie nie mogą wchodzić do placówki.
 5. W razie konieczności, dopuszcza się bezpośredni kontakt rodzica z nauczycielem, dyrektorem, sekretariatem, po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.
 6. Rodziców/opiekunów zobowiązuje się do:
 • bezwzględnego przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
 • regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, w tym: unikania kontaktu rąk z oczami, nosem, ustami, nie podawania ręki na powitanie,
 • nauczenia dziecka zachowywania dystansu wobec dzieci i dorosłych,
 • wyrabiania nawyku zasłaniania ramieniem ust i nosa podczas kichania czy kasłania,
 • wstępnego wytłumaczenia dziecku istniejących zasad związanych z zaostrzonym rygorem.
 1. Brak przestrzegania w/w ustaleń może skutkować brakiem możliwości korzystania z opieki przedszkola w czasie pandemii.
 2. Rodzice i ich dzieci zobowiązani są do bezwzględnego stosowania wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli wydanych na podstawie artykułu 8a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337/ oraz innych, aktualizowanych w miarę zaistniałych potrzeb, w tym wewnętrznych ustalonych przez daną placówkę.
 3. W sytuacjach nagłych, skrajnych zobowiązani jesteśmy do powiadomienia stosownych instytucji w tym Pogotowia, Sanepidu, Organu Prowadzącego i Kuratorium Oświaty, Policji, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami państwowymi.

 

Copyright © 2013. PP5 w Policach Rights Reserved.